ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu ve Temsilci
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) (“Derneğimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.peryon.org.tr/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan PERYÖN Kişisel Verilerin Korunması Politikasından ulaşabilirsiniz.

İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

2. Üyelerin İşlenen Kişisel Verileri:
Derneğimiz, üyelik ile birlikte, Derneğimiz hakkında duyurular, etkinlik haberleri, yıllık aidat ödemeleri vb. konular hakkında üyeler ile iletişim kurulması aynı zamanda Dernekler Mevzuatından kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için Üye’den T.C. kimlik numarası ve fotokopisi, ad-soyad, doğum tarihi, telefon, adres, e-posta adresleri, anne adı, cinsiyet ve uyruk dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, demografik bilgiler, kimlik bilgileri, sosyal ağ bilgileri, konum bilgileri gibi verileri ("Kişisel Veriler") temin edebilir.

Bu veriler internet sitemiz, dernek temsilcileri, anketler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda temin edilebilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Derneğimize üye olurken internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda ve/veya başka yollar ile toplanan Kişisel verileriniz;

- Üyelik kaydının yapılması,
- Üyelik kaydının takibi,
- Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- Derneğimiz hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
- Derneğimizin düzenlediği etkinlikler hakkında duyuruların yapılması,
- Sistemlere erişime yönelik faaliyetlerin/geliştirmelerin ve analizlerin gerçekleştirilmesi, planlanması ve icrası,
- Bilişim Teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
- Kontrol, veri yönetimi, analiz, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
- Derneğimiz hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
- Üyelerimizin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek eğitim hizmetlerin geliştirilmesi ve/veya üyeye göre özelleştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
- Derneğimizin sunduğu hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası,
- Talep ve şikâyetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikâyet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
- Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
- İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
- Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası;
- Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
- Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

gibi amaçlar (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, internet sitemiz, mobil uygulamamız gibi kanallar, anketler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies), fatura vb. finansal dokümanlar, Şirketimize ait elektronik posta ile kurumsal sosyal medya hesapları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanacaktır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz,

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,,

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında yurt içinde yerleşik iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak;

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.peryon.org.tr/ adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını HanSpaces Güney Nida Kule Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Nr7 Ataşehir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz.

Talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA DERNEK ÜYELERİ AÇIK RIZA METNİ

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) (“Dernek”) tarafından bana sunulan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Üyelik Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”)’ni okudum ve anladım. Buna göre;

1. Derneğiniz ile paylaştığım kimlik fotokopisinin içerisinde barındığı veriler nedeniyle özel nitelikli kişisel veri olarak korunması gerektiğini anlamış bulunmaktayım.
2. Kişisel verilerimin Dernek Mevzuatı uyarınca işlenmesini ve gerekmesi durumunda Derneğin iş ortakları ve yetkili kamu ve kuruluşları ile aydınlatma metninde belirtilen kişilerle paylaşılmasını onaylıyorum.
3. Yine, özel nitelikte olan verilerimin de işlenmesi ve gerekmesi durumunda Derneğin iş ortakları ve yetkili kamu ve kuruluşları ile aydınlatma metninde belirtilen kişilerle paylaşılmasını onaylıyorum.
4. Dernek kongreleri, eğitimleri ile benzer etkinlik organizasyonların düzenlenmesi, organizasyonlar hakkında bilgilendirilmem, organizasyonlara kaydımın yaptırılması vb. amaçlarla, özel nitelikli verilerim de dahil olmak üzere, kişisel verilerimin işlenmesini, bu organizasyonlar kapsamında fotoğraf ve video kayıtlarımın alınmasını, tarafımla ilgili röportaj, etkinlik, haber gibi kayıtların alınmasını ve bunlarla bağlantılı olarak sosyal medya yönetimi hizmeti veren kuruluşlarla (ajanslar, yayın ve baskı kuruluşları, basın kuruluşları gibi) paylaşılmasını onaylıyorum.
5. Kişisel verilerimin, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak, icloud ve ayrıca Derneğin hizmet almış olduğu / hizmet alacağı diğer veri saklama hizmeti sağlayıcıları ile paylaşılmasına, yurt içi ve yurt dışına aktarılmasını onaylıyorum.

Ad:
Soyad:
Tarih:

   Üyelik Aydınlatma Metni’ni ve Açık Rıza Metni’ni okudum, anladım, onaylıyorum.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN)
Adresi: Barbaros Mahallesi, Nida Kule Güney, Mor Sümbül Sokağı, No:7 HANSPACES Ataşehir, 34750 Ataşehir/İstanbul
Telefon: (0216) 368 00 79
E-Posta: [email protected]

Veri Sahibi Başvuru Formu